Paph. callosum var. sanderae

Photo by Shozushima.

BACK