Regular Meeting of the West Japan
2000
b
2019

Regular Meeting of the East Japan
  - Study Meeting
TOKYO yoyogi
(2019.9.23) 
  No.207 TOKYO yoyogi
(2019.6.2)
 KYOTO yawata
(2019.5.12)
No.206  
  No.205 KANAGAWA fujisawa
(2019.5.4)  
  No.204 TOKYO yoyogi
(2019.3.21) 
 KYOTO yawata
(2019.3.21)
No.203  
  No.202 TOKYO yoyogi
(2019.1.20) 
KYOTO yawata
(2019.1.14) 
No.201  
KYOTO yawata
(2018.12.24) 
No.200  
  No.199 TOKYO yoyogi
(2018.12.23) 
  No.198 KANAGAWA fujisawa
(2018.12.8) 
 
  No.197 TOKYO yoyogi
(2018.11.25) 
KYOTO yawata
(2018.11.23) 
No.196  
  \ Study Meeting
TOKYO yoyogi
(2018.9.23) 
  No.195 TOKYO yoyogi
(2018.6.3) 
KYOTO yawata
(2018.5.20)
No.194  
  No.193 KANAGAWA fujisawa
(2018.5.4)  
KYOTO yawata
(2018.4.29)
No.192
No.191 TOKYO yoyogi
(2018.3.21)
KYOTO yawata
(2018.3.21) 
No.190
  No.189 TOKYO yoyogi
(2018.1.21) 
KYOTO yawata
(2018.1.8) 
No.188  
  No.187 TOKYO yoyogi
(2017.12.23)
KYOTO yawata
(2017.12.23)
No.186  
  No.185 KANAGAWA fujisawa
(2017.12.10) 
  No.184 TOKYO yoyogi
(2017.11.23
) 
 KYOTO yawata
(2017.11.23)
No.183
 
 Special Meeting KYOTO (2017.11.4~5)No.182  
  - Study Meeting
TOKYO yoyogi
(2017. 9.23)
  No.181 TOKYO yoyogi
(2017.6.25
)
KYOTO yawata
(2017.5.28)
No.180  
  No.179 KANAGAWA fujisawa
(2017.5.4)
KYOTO yawata
(2017.4.29)
No.178  
  No.177 TOKYO yoyogi
(2017.3.20)
  No.176 TOKYO yoyogi
(2017.1.22) 
KYOTO yawata
(2017.1.9)
No.175  
  No.174
TOKYO yoyogi
(2016.12.23
) 
KYOTO yawata
(2016.12.23)
No.173
No.172 KANAGAWA fujisawa
(2016.12.11) 
  
  No.171 TOKYO yoyogi
(2016.11.23) 
KYOTO yawata
(2016.11.23)
No.170  
   - Study Meeting
TOKYO yoyogi

(2016. 9.22)
 
  No.169 TOKYO yoyogi
(2016.6.5)
KYOTO yawata
(2016.5.29) 
No.168  
  No.167 KANAGAWA fujisawa
(2016.5.4) 
KYOTO yawata
(2016.4.29)
No.166  
  No.165 TOKYO yoyogi
(2016.3.21)
KYOTO yawata
(2016.3.21)
No.164  
  No.163 TOKYO yoyogi
(2016.1.17)
KYOTO yawata
(2016.1.11)
No.162  
  No.161 TOKYO yoyogi
(2015.12.23)
KYOTO yawata
(2015.12.23) 
No.160
No.159 KANAGAWA fujisawa
(2015.12.6) 
  No.158 TOKYO yoyogi
(2015.11.23)
KYOTO yawata
(2015.11.23)
No.157  
 
-
Study Meeting & Growers Contest
TOKYO yoyogi
(2015. 9.23
) 
  No.156 TOKYO yoyogi
(2015.6.28)
KYOTO kyotanabe
(2015.5.31) 
No.155  
  No.154 KANAGAWA fujisawa
(2015.5.3)
KYOTO yawata
(2015.4.29)
No.153  
  No.152 TOKYO yoyogi
(2015.3.21)
  No.151 TOKYO yoyogi
(2015.1.25)
KYOTO yawata
(2015.1.12)
No.150  
  No.149 TOKYO yoyogi
(2014.12.23)
KYOTO yawata
(2014.12.23)
No.148
  No.147 KANAGAWA fujisawa
(2014.12.7)
No.146 TOKYO yoyogi
(2014.11.24)
KYOTO yawata
(2014.11.24) 
No.145  
Special Meeting YAIDU (2014.10.25~26)No.144 
  - Study Meeting & Growers Contest
TOKYO yoyogi

(2014. 9.15) 
  No.143 TOKYO yoyogi
(2014.6.1)
KYOTO yawata
(2014.5.18)
No.142  
  No.141 KANAGAWA fujisawa
(2014.5.4)
KYOTO yawata
(2014.4.29)
No.140  
  No.139 TOKYO yoyogi
(2014.3.21)
  No.138 TOKYO yoyogi
(2014.1.19)
KYOTO yawata
(2014.1.13)
No.137  
  No.136 TOKYO yoyogi
(2013.12.23)
KYOTO yawata
(2013.12.23)
No.135  
  No.134 KANAGAWA fujisawa
(2013.12.8)
WAKAYAMA shinwakaura
(2012.12.8)
No.133  
  No.132 TOKYO yoyogi
(2013.11.24)
KYOTO yawata
(2013.11.23)
No.131  
  No.130 TOKYO yoyogi
(2013.6.2)
KYOTO yawata
(2013.5.26)
No.129  
  No.128 KANAGAWA fujisawa
(2013.5.4)
 KYOTO kyotanabe
(2013.4.29)
No.127  
  No.126 TOKYO yoyogi
(2013.3.20)
  No.125 TOKYO yoyogi
(2013.1.20)
KYOTO yawata
(2013.1.14)
No.124  
KYOTO yawata
(2012.12.24)
No.123
  No.122 TOKYO yoyogi
(2012.12.23)
  No.121 KANAGAWA fujisawa
(2012.12.9)
WAKAYAMA shinwakaura
(2012.12.9)
No.120  
  No.119 TOKYO yoyogi
(2012.11.23)
KYOTO yawata
(2012.11.23)
No.118  
  - Study Meeting & Growers Contest
TOKYO yoyogi

(2012. 9.16)
KYOTO yawata
(2012. 5.27) 
No.117  
  No.116  KANAGAWA fujisawa
(2012. 5. 4)
 
 KYOTO yawata
(2012. 4.29)
No.115  
  No.114  TOKYO yoyogi
(2012. 3.20)
 
  No.113 TOKYO yoyogi
(2012. 1.22) 
 KYOTO yawata
(2012. 1. 9)
No.112  
  No.111  TOKYO yoyogi
(2011.12.25)
 KYOTO minami
(2011.12.23)
No.110  
  -  A Meeting of Jagement
KANAGAWA fujisawa
(2011.12.10)
 WAKAYAMA shinwakaura
(2011.12.4)
No.109  
No.108 TOKYO yoyogi
(2011.11.23) 
KYOTO yawata
(2011.11.23)
No.107  
GIFU ogaki
(2011.5.28-29)
No.106
No.105 KANAGAWA fujisawa
(2011.5.1)
KYOTO yawata
(2011.4.29)
No.104
No.103 TOKYO yoyogi
(2011.3.21)
KYOTO yawata
(2011.3.21)
No.102
No.101 TOKYO yoyogi
(2011.1.23)
KYOTO yawata
(2011.1.10)
No.100
No.99 TOKYO yoyogi
(2010.12.23)
KYOTO yawata
(2010.12.18)
No.98
- KANAGAWA fujisawa
(2010.12.11)
WAKAYAMA shinwakaura
(2010.12.5)
No.97
No.96 TOKYO yoyogi
(2010.11.23)
KYOTO yawata
(2010.11.23)
No.95
No.94 TOKYO yoyogi
(2010.11.3)
Special Meeting HAMAMATSU (2010.10.2~3)No.93 
No.92 KANAGAWA fujisawa
(2010.5.3)
KYOTO yawata
(2010.4.29)
No.91
No.90 TOKYO yoyogi
(2010.3.22)
No.89 TOKYO yoyogi
(2010.1.24)
KYOTO yawata
(2010.1.11)
No.88
KYOTO yawata
(2009.12.23)
No.87

No.86 TOKYO yoyogi
(2009.12.23)

- A Meeting of Jagement
KANAGAWA fujisawa
(2009.12.12)
A Meeting of Jagement
WAKAYAMA shinwakaura
(2009.12.6 )
-
KYOTO yawata
(2009.11.23 )
No.85

No.84 TOKYO yoyogi
(2009.11.23)

No.83 A Meeting of Jagement
KANAGAWA fujisawa

(2009.5.2)
KYOTO yawata
(2009.4.29 )
No.82

No.81 TOKYO yoyogi
(2009.4.5)

No.80 TOKYO yoyogi
(2009.3.20)

No.79 TOKYO ikebukuro
(2009.1.12)
KYOTO yawata
(2009.1.12 )
No.78

No.77 TOKYO azumabashi
(2008.12.23)
KYOTO yawata
(2008.12.21 )
No.76
KYOTO yawata
(2008.11.24 )
No.75

No.74 TOKYO azumabashi
(2008.11.23)

No.73 KANAGAWA fujisawa
(2008.5.3)
KYOTO yawata
(2008.4.29 )
No.72

No.71 TOKYO hirai
(2008.3.20)

No.70 TOKYO hirai
(2008.2.3)

No.69 TOKYO ikebukuro
(2008.1.6)
KYOTO yawata
(2007.12.24 )
No.68
No.67 TOKYO hirai
(2007.12.23)
WAKAYAMA wakaura
(2007.12.8-9 )
No.66

No.65 TOKYO sumiyoshi
(2007.11.23)
KYOTO yawata
(2007.11.23 )
No.64

No.63 GUNMA maebash
(2007.6.3)

No.62 KANAGAWA fujisawa
(2007.5.20)

- KANAGAWA fujisawa
(2007.5.3)
KYOTO yawata
(2007.4.9 )
No.61

No.60

GUNMA tatebayashi
(2007.4.29)

No.59 TOKYO sumiyoshi
(2007.3.21)

No.58 TOKYO sumiyoshi
(2007.2.12)
KYOTO yawata
(2007.1.8 )
No.57

- TOKYO ikebukuro
(2007.1.6~9).
KYOTO yawata
(2006.12.23 )
No.56

No.55 TOKYO kitanomaru
(2006.12.23)
WAKAYAMA
(2006.12.9 )
-
KYOTO yawata
(2006.12.3 )
No.54

No.53 TOKYO kitanomaru
(2006.11.23)
.
No.52 TOKYO kitanomaru
(2006.6.4)

No.51 TOKYO kitanomaru
(2006.4.29).
KYOTO yawata
(2006.4.29 )
No.50

No.49 TOKYO kitanomaru
(2006.3.21).

No.48 TOKYO kitanomaru
(2006.2.11).
KYOTO yawata
(2006.1.15 ).
No.47

- TOKYO ikebukuro
(2006.1.8).
.
No.46 TOKYO kitanomaru
(2005.12.23)
KYOTO yawata
(2005.12.23 )
No.45 .
.
- KANAGAWA fujisawa
(2005.12.10)
.
No.44 TOKYO kitanomaru
(2005.11.27)
KYOTO yawata
(2005.11.23 )
No.43 .
Special Meeting HAMAMATSU (2005.11.5`6)No.42

No.41 CHIBA suwada
(2005.9.23)

No.40 TOKYO kitanomaru
(2005.4.29)
KYOTO yawata
(2005.4.29)
No.39

No.38 TOKYO kitanomaru
(2005.3.27)

No.37 TOKYO kitanomaru
(2005.2.11).
KYOTO yawata
(2005.1.23)
No.36

- TOKYO ikebukuro
(2005.1.8).
KYOTO minami
(2004.12.23 )
No.35

No.34 TOKYO kitanomaru
(2004.12.23)
WAKAYAMA shinwakaura
(2004.12.11)
-
KYOTO yawata
(2004.12.5 )
No.33

No.32 TOKYO kitanomaru
(2004.11.23)

No.31 TOKYO kitanomaru
(2004.11.3)

No.30 TOKYO kitanomaru
(2004.9.23)
ACW-Brasil ,ACW-Japan Special Meeting
Belo Horizonte,Brasil (2004.5.4)

No.29 TOKYO kitanomaru
(2004.4.29)
KYOTO minami
(2004.4.29)
No.28

No.27 TOKYO kitanomaru
(2004.2.11)

No.26 TOKYO kitanomaru
(2003.12.23)
KYOTO minami
(2003.12.23)
No.25

No.24 TOKYO kitanomaru
(2003.11.30)
KYOTO minami
(2003.11.24 )
No.23

No.22 TOKYO kitanomaru
(2003.11.3)

No.21 TOKYO kitanomaru
(2003.9.23)
ACW-Brasil ,ACW-Japan Special Meeting
Belo Horizonte,Brasil (2003.5.13)

No.20 TOKYO kitanomaru
(2003.4.29)
KYOTO minami
(2003.3.21 )
No.19

No.18 TOKYO kitanomaru
(2003.3.21)
KYOTO minami
(2002.12.23)
No.17

No.16 TOKYO kitanomaru
(2002.12.22)
KYOTO minami
(2002.12.1)
No.15

No.14 TOKYO kitanomaru
(2002.11.23)

No.13 TOKYO kitanomaru
(2002.9.23)
ACW-Brasil ,ACW-Japan Special Meeting
Belo Horizonte,Brasil (2003.5.13)
KYOTO minami
(2002.4.28)
No.12

No.11 TOKYO kitanomaru
(2002.3.21)

No.10 TOKYO kitanomaru
(2001.12.24)
KYOTO minami
(2001.12.23)
No.9

No.8 TOKYO kitanomaru
(2001.12.2)
KYOTO minami
(
2001.11.23
)
No.7

No.6 TOKYO nipponbashi
(2001.6.3)
KYOTO minami
(2001.5.27)
No.5
KYOTO minami
(2001.1.8)
No.4

No.3 TOKYO shinjuku
(
2001.1.8)
KYOTO minami
(2000.12.23)
No.2

No.1 TOKYO yurakucho
(2000.11.23)