Blc. Phu Luang ̌zn}
Blc. Phu Luang = Blc. Golden Slippers x Blc. Living Gold (1984)


B. digbyana
Bc. Digbyano-Mossiae
1889 C. mossiae
Bc. Lotus
1917 C. rex
Blc. Gillian
1936 C. dowiana C. dowiana
Lc. President Wilson Lc. Ophir
1918 Lc. Thyone 1901 L. xanthina
1912
C. dowiana
Blc. Helen Morita B. digbyana
1953 Bl. Mrs M Gratrix
1899 L. cinnabarina
Blc. Joan
1912 C. dowiana
C. Octave Doin
Blc. Golden Crown 1899 C. mendelii
1920
C. dowiana
C. Venus C. bicolor
Blc. Consul Greig 1908 C. Iris
1938 1901 C. dowiana
C. dowiana
Lc. Ophir B. digbyana
Lc. Thyone 1901 L. xanthina Bc. Mrs J Leemann
1912 1902 C. dowiana
C. dowiana Bc. Sofrano
1917 C. bicolor
Blc. Zante C. Iridescens
1929 1909 C. eldorado
C. dowiana
Blc. Midenette Lc. Luminosa
1941 1901 L. tenebrosa
C. dowiana
Lc. Luminosa
Blc. Golden Slippers 1901 L. tenebrosa
1967 Lc. Mrs Medo
1922 C. dowiana
C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
1901 C. dowiana
Blc. Xanthette
1948 B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
1902 C. dowiana
Blc. The Baroness
1913 C. dowiana
Blc. Xanthea Lc. Ophir
1928 1901 L. xanthina
B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
1902 C. dowiana
Bc. Sofrano
Blc. Xanhedo 1917 C. bicolor
1939 C. Iridescens
1909 C. eldorado
C. dowiana
Lc. Luminosa
1901 L. tenebrosa
Lc. Mrs Medo
1922 C. dowiana
Blc. Golden Galleon C. Venus C. bicolor
1962 1908 C. Iris
1901 C. dowiana
B. digbyana
B. Mrs M Gratrix
1899 L. cinnabarina
Blc. Cooksonii
1909 C. dowiana
C. dowiana
Blc. Tucuman C. Hardyana
1917 1856 C. warscewiczii
C. Rhoda
Blc. Ophelia 1908 C. bicolor
1927 C. Iris
C. dowiana 1901 C. dowiana
Blc. Zamilla Lc. Luminosa
1947 1901 L. tenebrosa
C. dowiana
C. Weedonaurea C. granulosa
1916 C. Weedoniensis B. digbyana
1899 C. mendelii Bl. Mrs M Gratrix
1899 L. cinnabarina
Blc. Joan
1912 C. dowiana
Blc. Camilla C. Octave Doin
1956 Blc. Golden Crown 1899 C. mendelii
1920
C. dowiana
Blc. Golden Queen C. Venus C. bicolor
1928 1908 C. Iris
1901 C. dowiana
C. dowiana
C. Miguelito C. dowiana
1916 C. Octave Doin
1899 C. mendelii
Blc. Capella C. warscewiczii
1938 Lc. Cappei
1889 L. cinnabarina
Lc. Scylla
1909 C. dowiana
Lc. Appam C. Lord Rothschild
1916 1893 C. gaskelliana
Blc. Phu Luang Lc. Orebus C. dowiana
1984 1925
C. dowiana
C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
1901 C. dowiana
B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
1902 C. dowiana
Bc. Sofrano
1917 C. bicolor
Blc. Zante C. Iridescens
1929 1909 C. eldorado
C. dowiana
Blc. Midenette Lc. Luminosa
1941 1901 L. tenebrosa
C. dowiana
Lc. Luminosa
1901 L. tenebrosa
Lc. Mrs Medo
1922 C. dowiana
C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
1901 C. dowiana
Blc. Xanthette
1948 B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
1902 C. dowiana
Blc. The Baroness
1913 C. dowiana
Blc. Xanthea Lc. Ophir
1928 1901 L. xanthina
B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
1902 C. dowiana
Bc. Sofrano
Blc. Xanhedo 1917 C. bicolor
1939 C. Iridescens
1909 C. eldorado
C. dowiana
Lc. Luminosa
1901 L. tenebrosa
Lc. Mrs Medo
1922 C. dowiana
C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
1901 C. dowiana
Blc. Golden Galleon B. digbyana
1962 B. Mrs M Gratrix
1899 L. cinnabarina
Blc. Cooksonii
1909 C. dowiana
C. dowiana
Blc. Tucuman C. Hardyana
1917 1856 C. warscewiczii
C. Rhoda
Blc. Ophelia 1908 C. bicolor
1927 C. Iris
C. dowiana 1901 C. dowiana
Blc. Zamilla Lc. Luminosa
1947 1901 L. tenebrosa
C. dowiana
C. Weedonaurea C. granulosa
1916 C. Weedoniensis B. digbyana
1899 C. mendelii Bl. Mrs M Gratrix
1899 L. cinnabarina
Blc. Joan
1912 C. dowiana
Blc. Camilla C. Octave Doin
1956 Blc. Golden Crown 1899 C. mendelii
1920
C. dowiana
Blc. Golden Queen C. Venus C. bicolor
1928 1908 C. Iris
1901 C. dowiana
C. dowiana
C. Miguelito C. dowiana
1916 C. Octave Doin
1899 C. mendelii
Blc. Capella C. warscewiczii
1938 Lc. Cappei
1889 L. cinnabarina
Lc. Scylla
1909 C. dowiana
Blc. Living Gold Lc. Appam C. Lord Rothschild
1970 1916 1893 C. gaskelliana
Lc. Orebus C. dowiana
1925
C. dowiana
C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
1901 C. dowiana
C. dowiana
Lc. Luminosa
1901 L. tenebrosa
Lc. Mrs Medo
1922 C. dowiana
C. Venus C. bicolor
Lc. Grandee 1908 C. Iris
1937 1901 C. dowiana
C. dowiana
C. Aeneas
1917 C. dowiana
C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
1901 C. dowiana
C. dowiana
Lc. Memoria Albert Heinecke Lc. Luminosa
1949 1901 L. tenebrosa
Lc. Mrs Medo
1922 C. dowiana
C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
Lc. S J Bracey 1901 C. dowiana
1940
C. bicolor
C. Adula
1905 C. eowiana
C. Thebes C. Hardyana
Blc. Fortune 1914 C. dowiana 1856 C. warscewiczii
1963
B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
1902 C. dowiana
Bc. Sofrano
1917 C. bicolor
Blc. Zante C. Iridescens
1929 1909 C. eldorado
C. dowiana
Blc. Midenette Lc. Luminosa
1941 1901 L. tenebrosa
C. dowiana
Lc. Luminosa
1901 L. tenebrosa
Lc. Mrs Medo
Blc. Xanthette 1922 C. dowiana
1948 C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
1901 C. dowiana
B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
1902 C. dowiana
Blc. The Baroness
1913 C. dowiana
Blc. Xanthea Lc. Ophir
1928 1901 L. xanthina
B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
1902 C. dowiana
Bc. Sofrano
Blc. Xanhedo 1917 C. bicolor
1939 C. Iridescens
1909 C. eldorado
C. dowiana
Lc. Luminosa
1901 L. tenebrosa
Lc. Mrs Medo
1922 C. dowiana
C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
1901 C. dowiana

[Return to Room Genealogy]