Blc. Helen Morita ̌zn}
Blc. Helen Morita = Blc. Gillian x Blc. Consul Greig (1953)


B. digbyana
Bc. Digbyano-Mossiae
1889 C. mossiae
Bc. Lotus
1917 C. rex
Blc. Gillian
1936 C. dowiana C. dowiana
Lc. President Wilson Lc. Ophir
1918 Lc. Thyone 1901 L. xanthina
1912
C. dowiana
B. digbyana
Bl. Mrs M Gratrix
Blc. Helen Morita 1899 L. cinnabarina
1953 Blc. Joan
1912 C. dowiana
C. Octave Doin
Blc. Golden Crown 1899 C. mendelii
1920
C. dowiana
C. Venus C. bicolor
Blc. Consul Greig 1908 C. Iris
1938 1901 C. dowiana
C. dowiana
Lc. Ophir
Lc. Thyone 1901 L. xanthina
1912
C. dowiana

[Return to Room Genealogy]