Genealogy of Blc. Haw Yuan Beauty
Blc. Haw Yuan Beauty = Blc. Haw Yuan Moon x Lc. Mari's Song (1997) Registered by Hsieh, C. H. (Yuan, Haw)


Blc. Haw Yuan Moon
Blc. Haw Yuan Beauty 1997
1997
Lc. Mari's Song
1992

Abiko Orchid Room
[Return to Room Genealogy] / [Home]