Bc. Katherine H Chatham ̌zn}
Bc. Katherine H Chatham = B. nodosa x C. labiata (1960)


B. nodosa
Bc. Katherine H Chatham
1960 C. labiata

[Return to Room Genealogy]