Genealogy of Dar. Charm
Dar. Charm = Neof. falcata x Vasco. Tham Yuen Hae (1987)
tEz@_[EBi@`[@fu[@X^[f@


V. coerulea
V. Rothschildiana
Neof. falcata@itEj Rhv. Blue Angel 1931 V. sanderiana
Dar. Charm 1961
1987 Vasco. Tham Yuen Hae Rhy coelestis V. luzonica
1968 V. Manila
V. Bill Sutton 1943 V. sanderiana
Ascda. Ophelia 1951
1960 V. sanderiana
Asctm. curvifolium

[Return to Room Genealogy of Vanda]