Genealogy of Epi. Royal Valley
Epi. Royal Valley = Epi. King Valley x Epi. Crystal Valley (1997)


Epi. erectum
Epi. Obrienianum
Epi. Orange Glow 1888 Epi. radicans
Epi. Joseph Lii 1953
1983 Epi. cinnabarinum
Epi. cinnabarinum Epi. erectum
Epi. King Valley Epi. Obrienianum
1993 Epi. Orange Glow 1888 Epi. radicans
1953
Epi. Joseph Glow Epi. cinnabarinum Epi. erectum
1991 Epi. Obrienianum
Epi. Orange Glow 1888 Epi. radicans
Epi. Royal Valley Epi. Joseph Lii 1953
1997 1983 Epi. cinnabarinum
Epi. cinnabarinum Epi. erectum
Epi. Obrienianum
Epi. Orange Glow 1888 Epi. radicans
Epi. Joseph Lii 1953
Epi. Star Valley 1983 Epi. cinnabarinum
Epi. Crystal Valley 1993 Epi. cinnabarinum
1994 Epi. radicans
Epi. radicans

[Return to Room Genealogy of Epi]